Regulamin organizacyjny NZOZ

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Podmiot leczniczy działa pod nazwą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ewa i Krzysztof Sterniczuk S.C.

2. Podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w zakładzie leczniczym pod nazwą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ewa i Krzysztof Sterniczuk.

§ 2

Podmiot leczniczy (zwany dalej: NZOZ E. i K. Sterniczuk) działa na podstawie:

1. powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

2. wpisu do właściwego rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,

3. regulaminu organizacyjnego.

§ 3

Regulamin organizacyjny NZOZ E. i K. Sterniczuk określa w szczególności:

1. przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń,

2. warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą,

3. wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej,

5. organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat oraz ich wysokość,

4. wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych,

5. sposób kierowania komórkami organizacyjnymi podmiotu.

Miejsce udzielania świadczeń

§ 4

1. NZOZ E, i K Sterniczuk udziela świadczeń zdrowotnych w pomieszczeniach zakładu podmiotu leczniczego, pod adresem:

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ewa i Krzysztof Sterniczuk w Łodzi ul. Świtezianki 12.
Cele i zadania podmiotu

§ 5

1. Celem głównym Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ewa i Krzysztof Sterniczuk jest podejmowanie działań na rzecz ochrony i poprawy stanu zdrowia ludności poprzez organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej, profilaktycznej, stałe podnoszenie poziomu świadczonych usług oraz propagowanie zachowań prozdrowotnych.

2. Do podstawowych zadań Podmiotu należy:

1) Realizacja świadczeń w zakresie:
a) diagnostyki lekarskiej, badań i porad lekarskich,
b) leczenia,
c) świadczeń z zakresu pielęgniarstwa środowiskowo – rodzinnego,
d) skoordynowanej opieki nad kobietą ciężarną i jej płodem, porodem, połogiem i noworodkiem oraz opieka położnej środowiskowo rodzinnej nad kobietami po operacjach ginekologicznych, także ze schorzeniami onkologicznymi,
e) zapobiegania powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne oraz szczepienia ochronne,
f) badań diagnostycznych, w tym analityka medyczna oraz EKG,
g) pielęgnacji chorych,
h) pielęgnacji i opieki nad niepełnosprawnymi,
i) orzekania i opiniowania o stanie zdrowia,
j) sprawowania opieki nad osobami uczącymi się ( bilanse zdrowia),
k) promocja zdrowia i zdrowego stylu życia (odżywianie i ćwiczenia).
2) Analizowanie stanu zdrowia ludności oraz ustalanie potrzeb w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i przygotowanie wytycznych i wniosków w tych sprawach.
3) Prowadzenie statystyki medycznej.

Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

§ 6

1. Zakres świadczeń udzielanych przez NZOZ E. i K Sterniczuk obejmuje:
a) świadczenia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej,
b) świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,
c) świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej,
d) świadczenia w gabinecie zabiegowym,
e) świadczenia w punkcie szczepień,
f) badania diagnostyczne wykonywane w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego postępowania leczniczego.
g) świadczenia w zakresie oświaty promocji zdrowia.

Sposób kierowania Podmiotem

§ 7
1. NZOZ E. i K Sterniczuk kieruje Kierownik.
2. Kierownik NZOZ E. i K Sterniczuk wykonuje wszystkie obowiązki i prawa, jakie na Podmiot leczniczy nakładają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prowadzi sprawy oraz reprezentuje podmiot leczniczy na zewnątrz.
3. Kierownik NZOZ E. i K Sterniczuk samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Podmiotu, wydaje akty wewnętrzne ( w tym zarządzenia i instrukcje),
4. Podczas nieobecności Kierownika NZOZ E. i K Sterniczuk zastępuje go upoważniony przez niego pracownik.

Struktura organizacyjna
§ 8
1. Strukturę organizacyjną Podmiotu tworzą następujące komórki organizacyjne:

a) Poradnia lekarza POZ,
b) Poradnia pielęgniarki środowiskowej/rodzinnej,
c) Poradnia położnej POZ,
d) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy,
e) Punkt szczepień,
f) Poradnia profilaktyki i promocji zdrowia.
 

Organizacja i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych Podmiotu
§ 9
1. Do zadań komórek organizacyjnych wymienionych w § 8 należy sprawowanie kompleksowej opieki nad pacjentami poprzez wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa ambulatoryjnego, a w szczególności udzielanie porad i konsultacji lekarskich oraz kierowanie i przeprowadzanie badań diagnostycznych.
2. Do zadań Poradni lekarza POZ należy w szczególności planowanie i realizowanie kompleksowej opieki lekarskiej, w tym leczenie oraz profilaktyka chorób, orzekanie o stanie zdrowia, a w razie potrzeby kierowanie na badania i leczenie specjalistyczne, badania diagnostyczne oraz hospitalizację.
3. Do zadań Poradni pielęgniarki środowiskowej – rodzinnej należy w szczególności planowanie i realizowanie kompleksowej opieki pielęgniarskiej nad pacjentem i jego rodziną jak również realizacja programów promocji zdrowia i programów profilaktycznych.
4. Celem Poradni położnej środowiskowej – rodzinnej jest koordynowana opieka nad kobietą ciężarną na poziomie opieki perinatalnej tj. nad fizjologicznie przebiegającą ciążą, porodem, połogiem oraz opieki nad zdrowym noworodkiem.
5. Do zadań Punktu szczepień należy w szczególności planowanie szczepień obowiązkowych oraz zalecanych. Wykonywanie szczepień wg ustalonego kalendarza u dorosłych i dzieci, przestrzeganie terminu ważności i prawidłowego przechowywania szczepionek.
6. Do zadań Gabinetu diagnostyczno – zabiegowego należy w szczególności wykonywanie zabiegów i badań, iniekcji podskórnych, domięśniowych i dożylnych, pobieranie krwi do badań analitycznych, pomiar ciśnienia tętniczego, badania EKG.
7. Do zadań Punktu pobrań materiału do badań należy w szczególności pobieranie materiału do badań analitycznych.
8. Do zadań Poradnia profilaktyki i promocji zdrowia należy edukacja, pacjentów z grup ryzyka prowadzona przez pracowników podmiotu bądź specjalistów współpracujących z podmiotem na podstawie umowy cywilno prawnej.
§ 10
1. Poszczególne komórki organizacyjne NZOZ E. i K Sterniczuk oraz osoby wykonujące pracę bądź świadczące usługi w ramach tych komórek, obowiązane są do współdziałania dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania Podmiotu leczniczego pod względem diagnostyczno-leczniczym i pielęgnacyjnym.
2. Za prawidłowe współdziałanie odpowiedzialny jest Kierownik Podmiotu bądź inne osoby wyznaczone przez Kierownika.
3. Współdziałanie odbywa się z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta.

Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych
§ 11
1. NZOZ E. i K Sterniczuk organizuje świadczenia zdrowotne udzielane w zakresie określonym w niniejszym regulaminie, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w komórkach organizacyjnych Podmiotu, w sposób gwarantujący pacjentom najbardziej dogodną formę korzystania ze świadczeń.

2. Rejestracja pacjentów odbywa się w każdej dostępnej formie, tj. osobiście, za pośrednictwem członków rodziny lub osób trzecich, telefonicznie lub online, z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji świadczenia zdrowotnego.
3. Świadczenia zdrowotne udzielane będą w terminie uzgodnionym z pacjentem, według ustalonej kolejności, w dniach i godzinach ich udzielania w:
a) w Siedzibie Podmiotu,
b) w formie teleporady zgodnie z Regulaminem świadczenia teleporad( załacznik1)
c)  uzasadnionych przypadkach świadczenia mogą być udzielane w formule wizyty domowej.
4. NZOZ E. i K Sterniczuk nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia, ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia. W stanach nagłych świadczenia zdrowotne są udzielane niezwłocznie.
5. Lekarze Podmiotu kierują pacjentów na konsultacje specjalistyczne przez wystawienie skierowania zgodnie z warunkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz przez płatników.
6. Lekarze Podmiotu kierują pacjentów na leczenie szpitalne i inne niż szpitalne, realizowane w warunkach stacjonarnych i całodobowych, jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty ambulatoryjnie.

Warunki współdziałania z innymi podmiotami leczniczymi
§ 12
1. Podmiot w celu zapewnienia prawidłowości leczenia i pielęgnacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz tych pacjentów.
2. Podmiot oraz osoby udzielające w jej imieniu świadczeń zdrowotnych, udzielają innym podmiotom wykonującym działalność leczniczą informacji związanych z pacjentem w przypadku gdy:
a) pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy,
b) zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób,
c) zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie, związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń,
d) obowiązujące przepisy prawa tak stanowią.
3. Podmiot udostępnia podmiotom wykonującym działalność leczniczą dokumentację medyczną pacjentów, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych.
4. Współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą odbywa się z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta.
5. Informację o zasadach opieki całodobowej wywiesza się na powszechnie dostępnych tablicach informacyjnych w siedzibie Podmiotu.

Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz opłaty za jej udostępnianie
§ 13
1. Podmiot prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych oraz zapewnia ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku udzielania świadczeń finansowanych ze środków publicznych także zgodnie z wymogami określonymi przez płatnika świadczeń.
2. Podmiot udostępnia dokumentację o której mowa w ust. 1:
a) pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta,
b) po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2a i 2b ustawy o Prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta.
c) podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych,
d) organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom w ochronie zdrowia, a także Rzecznikowi Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli,
e) podmiotom, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia,
f) upoważnionym przez podmiot, o którym mowa w art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, osobom wykonującym zawód medyczny, w zakresie niezbędnym do sprawowania nadzoru nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą,
g) Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nią zadań określonych w art. 31n ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.),
h) Agencji Badań Medycznych w zakresie określonym ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o Agencji Badań Medycznych (Dz. U. poz. 447),
i) ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem,
j) uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek,
k) organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem,
l) podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów,
m) zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta,
n) komisjom lekarskim podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym Szefom właściwych Agencji,
o) osobom wykonującym zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia albo procedury uzyskiwania innych certyfikatów jakości, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia,
p) wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1, w zakresie prowadzonego postępowania,
q) spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1,
r) osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia,
s) członkom zespołów kontroli zakażeń szpitalnych, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2018 r. poz. 151 i 1669), w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań.
3. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
a) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia w siedzibie Podmiotu, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć,
b) przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku,
c) przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta,
d) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
e) na informatycznym nośniku danych.
4. Za udostępnienie dokumentacji medycznej Podmiot pobiera opłaty:
a) sporządzenie wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – opłata w wysokości 2,00 zł (słownie: dwa złote) za jedną stronę wyciągu lud odpisu,
b) sporządzenie kopii lub wydruku dokumentacji medycznej – opłata w wysokości 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy) za jedną stronę kopii lub wydruku,
c) nagranie na elektronicznym nośniku danych – 1,50 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy) za jeden nośnik.
5. Opłaty, o której mowa w ust. 1, nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:
a) pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz ust. 3 ustawy o Prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta,
b) w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1 ustawy o Prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta,
6. Opłaty, o której mowa w ust. 1, nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badań Medycznych.

Wysokość opłat oraz organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych odpłatnych
§ 14
1. Podmiot udziela  świadczeń zdrowotnych zarówno nieodpłatnie jak i odpłatnie.
2. Świadczenia zdrowotne będą udzielane nieodpłatnie przez Podmiot na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z Narodowym Funduszem Zdrowia, w zakresie objętym umową, na rzecz osób ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia bądź innych osób uprawnionych. W wypadku udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach umowy z NFZ, Podmiot nie pobiera żadnych dodatkowych opłat od pacjentów.
3. Osoby ubezpieczone, w celu potwierdzenia prawa do świadczeń zdrowotnych, zobowiązane są za każdym razem przedstawić numer PESEL. Potwierdzenie prawa do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych odbywa się przy pomocy elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców (eWUŚ).
4. Za udzielone świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych (świadczenia zdrowotne odpłatne), pacjenci wnoszą opłaty zgodnie z ustalonym cennikiem opłat. Wysokość opłat określa Załącznik nr 2 do Regulaminu organizacyjnego.
5. Jeżeli pacjent korzysta z odpłatnych świadczeń zdrowotnych, wówczas zapłata należności następuje gotówką, po wizycie.
6. Udzielający świadczenia zdrowotnego zobowiązany jest wystawić potwierdzenie dokonanej płatności ( faktura, wydruk z kasy fiskalnej).
§ 15
1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych odpłatnych, organizowane jest w taki sposób, aby nie ograniczać dostępności świadczeń finansowanych ze środków publicznych; w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zgodnie z kryteriami medycznymi.
2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych odpłatnych, pozostaje bez wpływu na ustaloną kolejność udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
3. Świadczenia zdrowotne odpłatne, udzielane będą w miarę możliwości w dniu zgłoszenia lub w innym terminie uzgodnionym z pacjentem, według ustalanej kolejności w dniach i godzinach ich udzielania.
4. Pacjent ma prawo do pełnej informacji dotyczącej jego prawa do uzyskania świadczenia finansowanego ze środków publicznych oraz o warunkach uzyskania takiego świadczenia.
5. Podmiot nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia i uzależnia jego udzielenie od uprzedniego uiszczenia opłaty.
§ 16
1. Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego został nadany przez jego Kierownika i wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 – Regulamin świadczenia teleporad
Załącznik nr 2 – Cennik usług

Łódź, dn. 21.03,2021 r.

Załącznik nr 1
 REGULAMIN ŚWIADCZENIA TELEPORAD

§ 1. DEFINICJE:
USŁUGODAWCA –
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ewa i Krzysztof Sterniczuk
TELEPORADA –usługa medyczna z zakresu medycyny rodzinnej, położnictwa i pielęgniarstwa środowiskowego świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Platformy lub – w przypadkach określonych w Regulaminie –poprzez połączenie telefoniczne.
PACJENT –osoba fizyczna, na rzecz której będzie świadczona Teleporada.
UMOWA O ŚWIADCZENIE TELEPORADY– umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Pacjentem a Usługodawcą, na mocy której Usługodawca świadczy Teleporadę.
PLATFORMA – nie posiadamy?
REGULAMIN –
niniejszy regulamin świadczenia Teleporad dostępny pod adresem do uzupełnienia nie posiadamy?

§ 2. ZASADY UMAWIANIA TELEPORAD I PŁATNOŚCI ZA TELEPORADY:
1. W celu umówienia Teleporady Pacjent powinien skontaktować się z Usługodawcą drogą telefoniczną na numer 426589428.

§ 3. ZASADY REALIZACJI TELEPORADY:
1. Teleporady realizowane są w formie rozmowy telefonicznej.
2. Teleporady świadczone są w języku polskim.
3. Czas trwania Teleporady wynosi do 15 minut.
4. W przypadku gdy ustaloną formą Teleporady będzie rozmowa telefoniczna Pacjent powinien być dostępny pod numerem telefonu znajdującym się w dokumentacji lub podanym podczas rejestracji terminu Teleporady.

5. Teleporada w formie rozmowy telefonicznej zainicjowana zostanie przez lekarza poprzez wykonanie połączenia telefonicznego do Pacjenta.

a) wykonywane są dwie próby połączenia z Pacjentem,

6. W przypadku jakichkolwiek problemów technicznych uniemożliwiających lub zakłócających odbycie Teleporady Pacjent może skontaktować się z Usługodawcą poprzez wykonanie telefonu na numer 605970137.

7. W ramach prowadzonej Teleporady  personel Usługodawcy przeprowadzający Teleporadę:

a) przeprowadza z Pacjentem wywiad,

b) przeprowadza badanie przedmiotowe polegające na zadawaniu Pacjentowi pytań dotyczących dolegliwości, ustala czy teleporada jest wystarczająca do aktualnego problemu zdrowotnego.

c) udzieli zaleceń lekarskich, w tym w razie potrzeby wystawi e-receptę, e-skierowanie, e-zwolnienie, e-zlecenie na wyroby medyczne, wystawi  dokumenty w formie papierowej do odbioru osobistego  w placówce Usługodawcy,

8. Przebieg Teleporady dokumentowany  jest w prowadzonej przez Usługodawcę dokumentacji medycznej Pacjenta. 
9. Pacjent zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu, jak również powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Podczas Teleporady Pacjent powinien zachowywać się w sposób zgodny z powszechnie przyjętymi standardami i zasadami, w tym powinien prowadzić rozmowę nie używając obraźliwych, niecenzuralnych treści.

§ 4. WERYFIKACJA PACJENTA:

1. Podczas telefonicznej rezerwacji terminu Teleporady Pacjent poproszony zostanie o podanie danych weryfikacyjnych:

a) w postaci imienia i nazwiska oraz numeru PESEL , aktualnego numeru telefonu – w przypadku Pacjenta korzystającego już z usług Usługodawcy

b) w postaci imienia, nazwiska, daty urodzenia, numeru PESEL, adresu zamieszkania, numeru telefonu – w przypadku Pacjenta, który ma korzystać z usług Usługodawcy po raz pierwszy.

2. Dodatkowo –jeśli Pacjent będzie korzystał z usług Usługodawcy po raz pierwszy –zostanie poproszony również o podanie innych danych niezbędnych do założenia dokumentacji medycznej.

3. W sytuacji gdy lekarz podczas Teleporady poweźmie wątpliwość, co do tożsamości Pacjenta, lekarz jest uprawniony do wstrzymania świadczenia usług w ramach Teleporady i do dokonania dodatkowej weryfikacji Pacjenta.

4. Po dokonaniu dodatkowej weryfikacji:

a) jeśli przebiegła pozytywnie -Teleporada jest kontynuowana,

b) jeśli przebiegła negatywnie –Teleporada nie może być dalej kontynuowana.

§ 5. ODWOŁANIE TELEPORADY:

1. Pacjent może odwołać umówioną Teleporadę. Prosimy o odwoływanie wizyt co najmniej na 2 h przed terminem Teleporady. 

2. Odwołanie Teleporady możliwe jest:

a) poprzez kontakt telefoniczny na numer 426589428

b) poprzez kontakt e-mailowy na adres: do uzupełnienia

§ 6. WARUNKI TECHNICZNE:

1. Do odbycia Teleporady za pośrednictwem połączenia telefonicznego konieczne jest posiadanie telefonu komórkowego lub telefonu stacjonarnego.

a) posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet  z zainstalowaną przeglądarką internetową Google Chrome, Firefox.

§ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

1. Administratorem danych osobowych podawanych przez Pacjenta jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ewa i Krzysztof Sterniczuk 91-496 Łódź ul. Świtezianki 12.

2. Administrator danych osobowych umożliwia kontakt za pomocą:

a) e-maila: do uzupełnienia

b) telefonu: 426589428

c) drogą pocztową: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ewa i Krzysztof Sterniczuk 91-496 Łódź ul. Świtezianki 12.

3. Administrator danych osobowych przetwarza dane Pacjenta, w tym dane teleadresowe i dane medyczne w celu świadczenia na rzecz Pacjenta usług medycznych.

4. Pacjentowi przysługują prawa określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), tj.:

a) prawo dostępu do danych osobowych;

b) prawo do sprostowania danych osobowych;

c) w określonych w RODO przypadkach prawo do żądania usunięcia danych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.

§ 8. PRZESYŁANIE BADAŃ:

W przypadku ,gdy Pacjent dysponuje badaniami/dokumentacją, która może okazać się potrzebna podczas Teleporady  może przesłać ją do Usługodawcy na adres e-mail: do uzupełnienia z zastrzeżeniem jednak, że wszelkie przesyłane dokumenty powinny być przesłane w formie zabezpieczonej hasłem, a hasło podane Usługodawcy innym kanałem komunikacji, np. drogą telefoniczną pod numerem 605970137 lub podany pacjentowi numer komórkowy telefonu.

§ 9. ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNE:

1. Pacjentowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji związanej ze świadczeniem Teleporady.

2. W zgłoszeniu reklamacyjnym powinna zostać wskazana przyczyna reklamacji oraz żądanie Pacjenta.

3. Usługodawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

4. Pacjent ma możliwość złożenia zgłoszenia reklamacyjnego między innymi na adres pocztowy : Usługodawcy, tj. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ewa i Krzysztof Sterniczuk 91-496 Łódź ul. Świtezianki 12 oraz drogą  elektroniczną na adres e-mail: do uzupełnienia

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Regulamin obowiązuje od 21.03.2021 r.

Załącznik na 2

Cennik usług

  1. Porada lekarza rodzinnego w miejscu -100 PLN
  2. Wizyta domowa lekarza rodzinnego   – 150 PLN
  3. EKG z opisem                                            – 30 PLN
  4. Iniekcja dożylna                                             – 50 PLN
  5. Iniekcja domięśniowa                                 – 30 PLN
  6. Wydanie orzeczenia dla celów sanitarno-epidemiologicznych -50 PLN

Cennik ważny od dnia 21.03.2021r.